Skip to main content

Adnañ značenje

šta znači Adnañ

Na latinici: Definicija i značenje reči Adnañ (od mađarske reči: hadnagy) poručnik graničarske vojske; žandar.

Reč Adnañ sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (маñ. хаднагy) поручник граничарске војске; жандар.


Adnotirati pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju...
Adnotacija zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija....
Adnotator beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač....
Adnotata pl. zabeleške, primedbe, napomene....
Adnotanda pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari....
Adnominalan lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ...
Sve reči na slovo a