Skip to main content

Adnotator značenje

šta znači Adnotator

Na latinici: Definicija i značenje reči Adnotator (latinski adnotator) beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač.

Reč Adnotator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аднотатор) белешкар, писац или стављач примедаба; тумач, објашњи-вач.


Adnotirati pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju...
Adnotacija zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija....
Adnotator beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač....
Adnotata pl. zabeleške, primedbe, napomene....
Adnotanda pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari....
Adnominalan lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ...
Sve reči na slovo a