Skip to main content

Adnotata značenje

Šta znači Adnotata

Na latinici: Definicija i značenje reči Adnotata (latinski adnotata) pl. zabeleške, primedbe, napomene.

Reč Adnotata napisana unazad: atatonda

Adnotata se sastoji od 8 slova.

Šta je Adnotata

На Ћирилици: (лат. аднотата) пл. забелешке, примедбе, напомене.

Slično: 
Adnotirati pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju...
Adnotacija zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija....
Adnotator beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač....
Adnotata pl. zabeleške, primedbe, napomene....
Adnotanda pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari....
Adnominalan lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ...
Sve reči na slovo a