Skip to main content

Adnotacija značenje

šta znači Adnotacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adnotacija (latinski adnotatio) zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje;pravo: popis; anotacija.

Reč Adnotacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аднотатио) забелешка, примедба, напомена, обја!пњење; прав. попис; анотација.


Adnotirati pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju...
Adnotacija zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija....
Adnotator beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač....
Adnotata pl. zabeleške, primedbe, napomene....
Adnotanda pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari....
Adnominalan lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ...
Sve reči na slovo a