Skip to main content

Agalaktija značenje

šta znači Agalaktija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agalaktija (od grčke reči: a- bez, gala mleko) «ed. bezmlečnost dojke, oskudica u mleku kod matere.

Reč Agalaktija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, гала млеко) «ед. безмлечност дојке, оскудица у млеку код матере.


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a