Skip to main content

Agastronomija značenje

šta znači Agastronomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agastronomija (od grčke reči: a- bez, gaster trbuh, pomos zakon)medicina: uzetost stomačnih živaca

Reč Agastronomija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, гастер трбух, помос закон) мед. узетост стомачних живаца


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a