Skip to main content

Agatobiotika značenje

šta znači Agatobiotika

Na latinici: Definicija i značenje reči Agatobiotika (od grčke reči: agathos dobar, bios život) fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon (od grčke reči: agathos dobar, daimćnion duh) mit. dobri duh, duh zaštitnik

Reč Agatobiotika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. агатхос добар, биос живот) фил. учење о добром и правилном жи-вљељу. агатодемон (грч. агатхос добар, даимћнион дух) мит. добри дух, дух заштитник


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a