Skip to main content

Agamija značenje

šta znači Agamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agamija (od grčke reči: a- bez, gameo ženim se) bezbračnost; bog. bespolnost cvetova, kriptogamija;zoologija: partenogenetično razmnožavanje

Reč Agamija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, гамео женим се) безбрачност; бог. бесполност цветова, криптогамија; зоол. партеногенетично размножавање


Agatologija fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru....
Agatobiotika fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon mit. dobri...
Agastronomija med. uzetost stomačnih živaca...
Agarjani pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po ime...
Agar-agar vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom...
Agape pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i lj...
Sve reči na slovo a