Skip to main content

Agogika značenje

šta znači Agogika

Na latinici: Definicija i značenje reči Agogika (od grčke reči: ago vodim) muz. nauka o muzičkom tempu,to jest o postupnim modifikacija-ma u cilju što življeg i plastičnijeg izvoñenja muzičkog dela.

Reč Agogika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аго водим) муз. наука о музичком темпу, тј. о поступним модификација-ма у циљу што живљег и пластичнијег извоñења музичког дела.


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a