Skip to main content

Agora značenje

šta znači Agora

Na latinici: Definicija i značenje reči Agora (od grčke reči: agora trg) 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih Atinjana; mesto gde se ta skupština sastajale.

Reč Agora sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. агора трг) 1. у старогрчким градовима: главни трг; 2. народна скупштина старих Атињана; место где се та скупштина састајале.


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a