Skip to main content

Agona značenje

šta znači Agona

Na latinici: Definicija i značenje reči Agona (od grčke reči: agonos jalov, neplodan) geogr. linija na karti koja spaja mesta čija je magnetska deklinacija jednaka nudi.

Reč Agona sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. агонос јалов, неплодан) геогр. линија на карти која спаја места чија је магнетска деклинација једнака нуди.


Agorafobija med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praz...
Agora 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih...
Agonotet relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u bor...
Agonografija opis borbe...
Agonistika nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština....
Agonistarh nadzornik na viteškim utakmicama kod starih Grka...
Sve reči na slovo a