Skip to main content

Aktinizam značenje

šta znači Aktinizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinizam (od grčke reči: aktfs, aktinos sunčani zrak, zrak)fizika: svojstvo sunčanih, nadljubiča-stih, zrakova da izazovu hemijske promene; hemijsko dejstvo sunčanih zrakova.

Reč Aktinizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. актфс, актинос сунчани зрак, зрак) физ. својство сунчаних, надљубича-стих, зракова да изазову хемијске промене; хемијско дејство сунчаних зракова.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a