Skip to main content

Aktinon značenje

šta znači Aktinon

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktinon (od grčke reči: aktis, aktinos zrak) radioak-tivni izotop radona;hemija: znak Ap, redni broj 86, atomska masa 219; zrači H-zrake; poluvreme raspada 3,92 sek.

Reč Aktinon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. актис, актинос зрак) радиоак-тивни изотоп радона; хем. знак Ап, редни број 86, атомска маса 219; зрачи Х-зраке; полувреме распада 3,92 сек.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a