Skip to main content

Aktiva značenje

šta znači Aktiva

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktiva (latinski activa)trgovina: imovina, imanje (novac, hartije od vrednosti, nekretnine); potraživanje (suprotno: pasiva).

Reč Aktiva sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтива) трг. имовина, имање (новац, хартије од вредности, некретнине); потраживање (супротно: пасива).


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a