Skip to main content

Aktivizam značenje

šta znači Aktivizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aktivizam (latinski activus, agere delati, raditi) fil. shvatanje da je za napredak čovečanstva od naročite važnosti razuman i stalan uticaj čovečjeg znanja i htenja na kulturu i život uopšte; praktično, aktivizam je etički zahtev da čovek ne sme da miruje sve dotle dok priroda čovekova, njegovim stalnim nastojanjem, ne dospe do potpunog samosaznanja i samostalnosti.

Reč Aktivizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтивус, агере делати, радити) фил. схватање да је за напредак човечанства од нарочите важности разуман и сталан утицај човечјег знања и хтења на културу и живот уопште; практично, активизам је етички захтев да човек не сме да мирује све дотле док природа човекова, његовим сталним настојањем, не доспе до потпуног самосазнања и самосталности.


Aktus radnja, delo, čin, svečan čin, svečanost, školska svečanost; spol-no...
Aktuelan sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenički; koji je...
Aktuacija med. dejstvo nekog leka na organizam....
Aktuar sudski pisar, pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i star...
Aktualitet sadašnjost, stvarnost, savremenost, današnjica; sadašnja važnost, d...
Aktualizovati činiti ili učiniti aktuelnim, ostvariti, ostvariva-ti, privesti ili ...
Sve reči na slovo a