Skip to main content

Akuleiforman značenje

šta znači Akuleiforman

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuleiforman (latinski aculeiformis) žaokast, bodljikast.

Reč Akuleiforman sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ацулеиформис) жаокаст, бодљикаст.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a