Skip to main content

Akulturacija značenje

šta znači Akulturacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akulturacija (eng. acculturation) l. modernizacija (primitivne) kulture; 2. preuzi-manje i usvajanje elemenata tuđih kultura

Reč Akulturacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (енг. аццултуратион) л. модернизација (примитивне) културе; 2. преузи-мање и усвајање елемената туђих култура


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a