Skip to main content

Akumetar značenje

šta znači Akumetar

Na latinici: Definicija i značenje reči Akumetar (od grčke reči: akuo čujem, metron mera) v. akoemetar.

Reč Akumetar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акуо чујем, метрон мера) в. акоеметар.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a