Skip to main content

Akumulirati značenje

šta znači Akumulirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akumulirati (latinski accumulare) nagomil(av)-ati, sticati, steći, novac.

Reč Akumulirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аццумуларе) нагомил(ав)-ати, стицати, стећи, новац.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a