Skip to main content

Akuplirati značenje

šta znači Akuplirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuplirati (fr. accoupler) sparivati, spa-riti; vezivati dva po dva; spajati, spojiti.

Reč Akuplirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аццоуплер) спаривати, спа-рити; везивати два по два; спајати, спојити.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a