Skip to main content

Akustičan značenje

šta znači Akustičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akustičan (od grčke reči: akuo čujem) koji odgovara zahtevima akustike, podesan za primanje i prenop!enje zvuka (npr. dvornice, pozori1pte, crkva), sagrađen tako da se reči i topovi mogu svuda lepo i jasno čuti; akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha.

Reč Akustičan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. акуо чујем) који одговара захтевима акустике, подесан за примање и преноп!ење звука (нпр. дворнице, позори1пте, црква), саграђен тако да се речи и топови могу свуда лепо и јасно чути; акустична средства средства која служе побољшању или појачању слабог слуха.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a