Skip to main content

Akustika značenje

šta znači Akustika

Na latinici: Definicija i značenje reči Akustika (od grčke reči: akustikos, akuo čujem, slušam) fiz. nauka o zvuku.

Reč Akustika sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акустикос, акуо чујем, слушам) физ. наука о звуку.


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a