Skip to main content

Akuzatorski značenje

šta znači Akuzatorski

Na latinici: Definicija i značenje reči Akuzatorski (latinski accusatorius)pravo: tuži-lački, optužni; akuzatorski krivični postupak optužni postupak, onaj koji se vodi na osnovu neke tužbe (suprotno: inkvizitorski krivični postupak).

Reč Akuzatorski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аццусаториус) прав. тужи-лачки, оптужни; акузаторски кривични поступак оптужни поступак, онај који се води на основу неке тужбе (супротно: инквизиторски кривични поступак).


Akuširati pomoći ženi da rodi, poroditi, babičiti; poroditi se, porađati se....
Akušerstvo babištvo, primaljstvo; nauka o trudnoći, porođaju i babinjama...
Akušersko odeljenje med. odeljenje bolnice u kome se vrše porođaji....
Akušeza lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i porođa...
Akutangularan kom. oštrougli....
Akut gram. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao ...
Sve reči na slovo a