Skip to main content

Amfibije značenje

šta znači Amfibije

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfibije (od grčke reči: amphibios koji žive na suvu i u vodi) pl.zoologija: vodozemci.

Reč Amfibije sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхибиос који живе на суву и у води) пл. зоол. водоземци.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a