Skip to main content

Amfoteran značenje

šta znači Amfoteran

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfoteran (od grčke reči: amphoteros)hemija: dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i kiseline u isto vreme; amfo-terne tvorevina kol. stene koje su postale i uticajem vode i uticajem vatre, koje su, dakle, istovremeno i neptunskek pluton-ske

Reč Amfoteran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхотерос) хем. двојак, и лужни и кисео; амфотерна тела тела која су и базе и киселине у исто време; амфо-терне творевина кол. стене које су постале и утицајем воде и утицајем ватре, које су, дакле, истовремено и нептунскек плутон-ске


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a