Skip to main content

Amfitropičan značenje

šta znači Amfitropičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfitropičan (od grčke reči: amphi, trćpos obrt) koji se obrće na obe strane.

Reč Amfitropičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, трћпос обрт) који се обрће на обе стране.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a