Skip to main content

Amfibijski značenje

šta znači Amfibijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfibijski (od grčke reči: amphibios) vodozemski;figurativno: dvojak, prevrtljiv

Reč Amfibijski sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхибиос) водоземски; фиг. двојак, превртљив


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a