Skip to main content

Amfibioliti značenje

šta znači Amfibioliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfibioliti (od grčke reči: amphibios, Hthos kamen) pl. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini delovi.

Reč Amfibioliti sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхибиос, Хтхос камен) пл. окамењени водоземци или њихови поједини делови.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a