Skip to main content

Amfibiologija značenje

šta znači Amfibiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfibiologija (od grčke reči: amphibios, logfa) nauka o amfibijama.

Reč Amfibiologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхибиос, логфа) наука о амфибијама.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a