Skip to main content

Amfibol značenje

šta znači Amfibol

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfibol (od grčke reči: amphfbolos dvosmislen, sumnjiv)Minerali: vrsta minerala iz reda složenih silikata, zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik.

Reč Amfibol sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхфболос двосмислен, сумњив) мин. врста минерала из реда сложених силиката, зелене и црвенкасте боје и тврд као челик.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a