Skip to main content

Amfilogija značenje

šta znači Amfilogija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfilogija (od grčke reči: amphilogia) spor, prepirka; protivrečnost.

Reč Amfilogija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхилогиа) спор, препирка; противречност.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a