Skip to main content

Amfimakros značenje

šta znači Amfimakros

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfimakros (od grčke reči: amphimakros) poet. metrička trosložna stopa: dug-kratak-dug (—U—); amfimacer, kretikus.

Reč Amfimakros sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхимакрос) поет. метричка тросложна стопа: дуг-кратак-дуг (—У—); амфимацер, кретикус.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a