Skip to main content

Amfioks značenje

šta znači Amfioks

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfioks (od grčke reči: amphi, oxys oštar)zoologija: najprostiji kičmenjak, ribolika morska životinja, velika nekoliko santimetara, veoma važna za nauku, jer je njen prosti sastav pomogao da se mnogošta u složenom telu kičmenjaka objasni; od pravih kičmenjaka razlikuje se po tome što nema koštanog ni hrskavičavog skeleta, srca ni pravog mozga.

Reč Amfioks sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, оxyс оштар) зоол. најпростији кичмењак, риболика морска животиња, велика неколико сантиметара, веома важна за науку, јер је њен прости састав помогао да се многошта у сложеном телу кичмењака објасни; од правих кичмењака разликује се по томе што нема коштаног ни хрскавичавог скелета, срца ни правог мозга.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a