Skip to main content

Amfipatori značenje

šta znači Amfipatori

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfipatori (od grčke reči: amphi, pater otac) pl. deca dvaju očeva a jedne majke.

Reč Amfipatori sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, патер отац) пл. деца двају очева а једне мајке.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a