Skip to main content

Amfipneuma značenje

šta znači Amfipneuma

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfipneuma (od grčke reči: amphi, pneuma dah, disanje)medicina: teško disanje, sipnja, astma.

Reč Amfipneuma sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, пнеума дах, дисање) мед. тешко дисање, сипња, астма.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a