Skip to main content

Amfisciji značenje

šta znači Amfisciji

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfisciji (od grčke reči: amphi, skia senka) pl. geogr. stanovnici žarkog pojasa koji svoju senku u jedno godišnje doba bacaju prema severu, a U Drugo prema jugu.

Reč Amfisciji sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи, скиа сенка) пл. геогр. становници жарког појаса који своју сенку у једно годишње доба бацају према северу, а У Друго према југу.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a