Skip to main content

Amnestirati značenje

šta znači Amnestirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Amnestirati (od grčke reči: amenesteo zaboraviti) pomilovati, oprostiti kaznu, predati zaboravu krivicu.

Reč Amnestirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аменестео заборавити) помиловати, опростити казну, предати забораву кривицу.


Amnitis med. zapaljenje vodenja-če, amniona...
Amnion med. vodenjača, veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelij...
Amnikolist(a) stanovnik pokraj reke....
Amnestirati pomilovati, oprostiti kaznu, predati zaboravu krivicu....
Amnestika sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspom...
Amnezija med. kratkotrajan, dugotrajan ili stalan, delimičan ili potpun gubi...
Sve reči na slovo a