Skip to main content

Anabaptizam značenje

šta znači Anabaptizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anabaptizam (od grčke reči: ana-baptfzo ponovo zaronjavam) verski pokret koji zahteva ponovno krštenje u zrelim godinama.

Reč Anabaptizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-баптфзо поново зароњавам) верски покрет који захтева поновно крштење у зрелим годинама.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a