Skip to main content

Anafrodizija značenje

šta znači Anafrodizija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anafrodizija (od grčke reči: ap-, aphrodisfa ljubavno uživanje)medicina: bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona

Reč Anafrodizija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, апхродисфа љубавно уживање) мед. болесни недостатак или умањеност сполног нагона


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a