Skip to main content

Anahronizam značenje

šta znači Anahronizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Anahronizam (od grčke reči: anachronismos) pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protivnosti sa hronologijom, vremenska poremećenost, nesavremenost; zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena, npr. topovi u Kosovskoj bici, Cezar na automobilu itd.; zaostalost, zastarelost; pr. anahronističan.

Reč Anahronizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. анацхронисмос) погрешка у рачунању времена, датума, догађаја, оно што је у противности са хронологијом, временска поремећеност, несавременост; занемаривање онога што одговара духу и приликама времена, нпр. топови у Косовској бици, Цезар на аутомобилу итд.; заосталост, застарелост; пр. анахронистичан.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a