Skip to main content

Anabioza značenje

šta znači Anabioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anabioza (od grčke reči: apa, bfos život) ponovno oživljavanje sasušenih ili promrzlih životinja.

Reč Anabioza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апа, бфос живот) поновно оживљавање сасушених или промрзлих животиња.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a