Skip to main content

Anafoneza značenje

šta znači Anafoneza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anafoneza (od grčke reči: anaphonesis)medicina: vežbanje i jačanje pluća i govornik organa glasnim govorenjem i pevanjem.

Reč Anafoneza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анапхонесис) мед. вежбање и јачање плућа и говорник органа гласним говорењем и певањем.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a