Skip to main content

Anaglipti značenje

šta znači Anaglipti

Na latinici: Definicija i značenje reči Anaglipti (od grčke reči: anaglypta) pl.umetnost: polureljef-ni umetnički radovi; anaglifi.

Reč Anaglipti sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. анаглyпта) пл. ум. полурељеф-ни уметнички радови; анаглифи.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a