Skip to main content

Anagrafa značenje

šta znači Anagrafa

Na latinici: Definicija i značenje reči Anagrafa (od grčke reči: ana-grapho)medicina: propis leka, recept.

Reč Anagrafa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-грапхо) мед. пропис лека, рецепт.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a