Skip to main content

Anakatartika značenje

šta znači Anakatartika

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakatartika (od grčke reči: ana-kathafro) pl.medicina: sredstvo za čišćenje grudi od sluzi; anaka-tartična sredstva.

Reč Anakatartika sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-катхафро) пл. мед. средство за чишћење груди од слузи; анака-тартична средства.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a