Skip to main content

Anakliza značenje

šta znači Anakliza

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakliza (od grčke reči: ana-klfno nasloniti se)medicina: naslanjanje leđima, poluležeći položaj bolesnika

Reč Anakliza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-клфно наслонити се) мед. наслањање леђима, полулежећи положај болесника


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a