Skip to main content

Anakolema značenje

šta znači Anakolema

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakolema (od grčke reči: ana-kollao nalepiti)medicina: mast za zarašćivanje rana.

Reč Anakolema sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ана-коллао налепити) мед. маст за зарашћивање рана.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a