Skip to main content

Anakovda značenje

šta znači Anakovda

Na latinici: Definicija i značenje reči Anakovda zool. najveća zmija tropske Amerike.

Reč Anakovda sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: зоол. највећа змија тропске Америке.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a