Skip to main content

Analdija značenje

šta znači Analdija

Na latinici: Definicija i značenje reči Analdija (od grčke reči: ap-, aldafno potpomažem, hranim, jačam)medicina: prestanak rastenja i razvijanja, zakržljavanje.

Reč Analdija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, алдафно потпомажем, храним, јачам) мед. престанак растења и развијања, закржљавање.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a