Skip to main content

Analize značenje

šta znači Analize

Na latinici: Definicija i značenje reči Analize (od grčke reči: analysis) raščlanjavanje, razglabanje, razlaganje celine na njene delove; logična analiza razlaganje pojma u njegove oznake, suda u njegove delove; psi-hološka analiza razglabanje jedne predstave u njene elemente; prikaz, ocena, ocenjivanje; kvalitativna analiza hek. određivanje sastojaka nekog tela; kvanti-tativna analiza hek. određivanje sastojaka jednog tela po njihovoj težini; matematika: stara analiza dokazivanje nekog stava raš-članjavanjem na prostije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene; moderna analiza rešavanje problema svođenjem njihovim na jedna čine; supr. sinteza.

Reč Analize sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аналyсис) рашчлањавање, разглабање, разлагање целине на њене делове; логична анализа разлагање појма у његове ознаке, суда у његове делове; пси-холошка анализа разглабање једне представе у њене елементе; приказ, оцена, оцењивање; квалитативна анализа хек. одређивање састојака неког тела; кванти-тативна анализа хек. одређивање састојака једног тела по њиховој тежини; мат. стара анализа доказивање неког става раш-члањавањем на простије ставове већ доказане или као истините прихваћене; модерна анализа решавање проблема свођењем њиховим на једна чине; супр. синтеза.


Anahronizam pogreška u računanju vremena, datuma, događaja, ono što je u protiv...
Anahoret(a) čovek koji se povukao od sveta; pustinjak, isposnik, usamljenik; p...
Anafrodit med. onaj koji nije sposoban da oplodi....
Anafrodizijaka pl. ned. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i pro...
Anafrodizija med. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona...
Anafora poet. „iznošenje spreda", ponavljanje istih reči u početku rečenice...
Sve reči na slovo a